Semantic Web

Na czym polega trudność?

Obecnie ilość informacji dostępnych w sieci WWW jest nieprzebrana. Problem nie polega już zatem na braku danych, ale na ich rozproszeniu i nieuporządkowaniu. Aby sprawnie poruszać się i szybko odnajdywać wybrane treści, potrzebujemy nowych struktur i technologii, które pozwolą nam na filtrowanie, integrowanie i przeglądanie ogromnej przestrzeni informacyjnej.

Budowa węzłów infrastruktury danych przestrzennych wiąże się z ponoszeniem wysokich kosztów, związanych zarówno z rozwiązywaniem problemów w sferze organizacyjnej jak i technologicznej. Związane jest to m.in. z trudnościami w implementacji złożonych rozwiązań technicznych, wdrożeniem standardów oraz problemami w skutecznym zarządzaniu całym przedsięwzięciem. Z technicznego punktu widzenia, budowa SDI wymaga wykorzystania standardów OGC, mających zapewnić interoperacyjność udostępnianych danych przestrzennych i usług.

Dynamiczny rozwój technologii internetowych, sprawia, że pojawiają się alternatywne rozwiązania dostarczające zupełnie nową perspektywę publikowania i wyszukiwania zasobów w sieci WWW. Konieczne staje się zatem ciągłe poszerzanie horyzontów, poszukiwanie nowych, inteligentniejszych rozwiązań, z zastosowaniem szeroko wykorzystywanych i powszechnych standardów oraz najnowszych technologii.

Możemy robić więcej za mniej – wykorzystując najnowsze technologie

Inteligentna Infrastruktura Informacji Przestrzennej ® jest nowatorską koncepcją, która rozszerza granice wytyczone przez powszechnie wykorzystywane technologie. Koncepcja ta wykorzystuje inteligentne rozwiązania bazujące na osiągnięciach sieci semantycznych. Tradycyjne podejście budowy SDI, opartej na standardach OGC zostaje wzbogacone o wykorzystanie standardów W3C w zakresie Semantic Web. Takie podejście, daje szansę zwiększenia możliwości efektywnego wykorzystania już zbudowanej infrastruktury w funkcjonującej w oparciu o sieć WWW, w zakresie wyszukiwania danych przestrzennych, zapewniając narzędzia integracji, zarządzania, weryfikacji oraz podnoszenia wiarygodność wyszukanej informacji.

Technologie Semantic Web

sw

Semantic Web to projekt, którego koncepcję opracował twórca sieci WWW – Sir Tim Berners-Lee. Nakreślił on wytyczne kolejnej fazy rozwoju globalnej sieci Web, która ma polegać przede wszystkim na opisywaniu publikowanej treści za pomocą metadanych, czyli ustrukturalizowanych i sformalizowanych “danych o danych”. Dzięki temu możliwe będzie przetwarzanie informacji przez maszyny i programy. Jest to swoiste wprowadzenie zaawansowanych mechanizmów Sztucznej Inteligencji do codziennej pracy z wykorzystaniem sieci WWW. Wykorzystanie technologii Semantic Web pozwala na:

 • znaczne usprawnienie możliwości wyszukiwania treści poprzez zastosowanie technik wyszukiwania semantycznego,
 • integrację danych i zasobów pochodzących z różnych źródeł,
 • wykorzystanie technik Sztucznej Inteligencji w serwisach i usługach,
 • tworzenie baz wiedzy – formalizację i uporządkowanie wiedzy dziedzinowej z wykorzystaniem tezaurusów i ontologii,
 • tworzenie zaawansowanych systemów doradczych z pewnych dziedzin wiedzy,
 • publikację zasobów zgodnie z ideą Linked Data – tworzenie globalnej bazy wiedzy.

Technologie Semantic Web to rodzina standardów opracowanych przez konsorcjum W3C mających na celu budowanie koncepcji Semantic Web. Firma Kon-Dor GIS Konsulting posiada wykwalifikowany zespół ekspertów posiadających zaawansowaną wiedzę z zakresu:

 • tworzenia metadanych wykorzystujących elastyczny model danych RDF (Resource Description Framework),
 • modelowania ontologicznego z wykorzystaniem języka ontologii OWL2 (Ontology Web Language),
 • tworzenia tezaurusów opartych na standardzie SKOS (Simple Knowledge Organization System),
 • przeszukiwania i analizy grafów RDF z wykorzystaniem języka zapytań SPARQL,
 • usprawnianie wyszukiwania złożonych zasobów z wykorzystaniem metadanych RDF,
 • tworzenia baz wiedzy wykorzystujących ontologie, tezaurusy i silniki wnioskowania.

Ontologie i tezaurusy

Posiadamy doświadczenie z zakresu tworzenia ontologii i tezaurusów. Ontologie stanowią podstawę budowy baz wiedzy – to sformalizowane opisy wiedzy dziedzinowej, porządkujące ją za pomocą wyszczególnienia występujących, w danym wycinku rzeczywistości, klas, ich właściwości, związków między klasami oraz ograniczeń. Wykorzystanie ontologii opartych o logikę opisową pozwala na wykorzystanie mechanizmów wnioskowania, co pozwala na tworzenie zaawansowanych systemów wspomagających podejmowanie decyzji z danej dziedziny.

Tezaurusy to słowniki zawierające pojęcia z pewnej dziedziny wiedzy. Pojęcia te są hierarchizowane z wykorzystaniem relacji uogólnienia, uszczegółowienia i synonimii. Dodatkowo mogą posiadać one powiązane wyrażenia bliskoznaczne i wielojęzyczne etykiety. Tezaurusy wykorzystywane są przede wszystkim do tworzenia słowników w systemach gdzie niezbędne jest korzystanie z ujednoliconego słownictwa oraz do usprawniania mechanizmów wyszukiwania.

Firma Kon-Dor GIS Konsulting posiada wiedzę opartą na doświadczeniu oraz technologię pozwalającą na tworzenie skutecznych rozwiązań wykorzystujących ontologie i tezaurusy.

Rozwiązujemy problemy administracji publicznej

Zadania, jakie realizowane są przez administrację publiczną wymagają gromadzenia, przetwarzania i udostępniania dużej ilości danych. Wynika to z uwarunkowań prawnych, przykładowo konieczności informowania obywateli, jak i efektywnego funkcjonowania i pracy urzędów.

Wykonanie analizy przepływu danych w danej jednostce organizacyjnej, określenie wąskich gardeł, opracowanie koncepcji systemu w wykorzystaniem standardów serii ISO 19100, opisanie zasobów metadanymi zgodnie ze standardami W3C jest pierwszym krokiem w obszarze budowy inteligentnej infrastruktury informacji przestrzennej.

Zastosowanie technologii semantycznych w połączeniu z istniejącym dorobkiem stanowi rozwiązanie szeregu problemów, z którymi nie mogą poradzić sobie dotychczasowe systemy informatyczne bazujące głównie na centralizacji danych. Ich zastosowanie dla realizacji zadań administracji publicznej przyniesie liczne korzyści oraz pozwoli niskim kosztem i w łatwy sposób na udostępnianie, wyszukiwanie, integrowanie i zarządzanie informacją.

Inteligentny klient usługi katalogowej

Inteligentny klient usługi katalogowej jest jednym z komponentów tworzących Inteligentną Infrastrukturę Informacji Przestrzennej (IIIP ®). Koncepcja budowy IIIP polega na tworzeniu zaawansowanych rozwiązań geoinformatycznych wykorzystujących potencjał technologii sieci semantycznych.

Tradycyjne podejście do budowy SDI, opartej na standardach OGC, zostaje wzbogacone o wykorzystanie standardów W3C w zakresie Semantic Web, co przyczynia się do zwiększenia możliwości wyszukiwania danych, zapewniając narzędzia integracji, zarządzania i weryfikacji wyszukanej informacji.